Tag Archives: HÓA ĐƠN GTGT

Hộ kinh doanh cá thể có xuất hóa đơn giá trị gia tăng được không?

1. Căn cứ vào pháp lý Căn cứ  khoản 1 điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về  vấn đề hóa đơn bán hàng […]