THỜI GIAN BẮT BUỘC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Nói đến hóa đơn điện tử thì CHẮC CHẮN bạn cần biết năm 2019 theo Nghị Định 119/2018/NĐ-CP là gì? Hóa đơn điện tử có bắt buộc không? Quy trình xuất hóa đơn điện tử, Lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào?,…

Và hôm nay ketoanbinhduong.org xin chia sẻ về THỜI GIAN BẮT BUỘC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ …………..  như thế nào đến với mọi người.


Thời điểm áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy


Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 thì hóa đơn điện tử sẽ chính thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy từ ngày 01/11/2020 :

– Từ ngày 01/11/2018 sẽ áp dụng cho một số doanh nghiệp được Cơ quan Thuế gọi lên và yêu cầu.
– Từ ngày 01/11/2020 sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp còn lại.
Cụ thể như sau:

  1. Trước ngày 01/11/2018:
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  1. Từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020:
  • Nếu doanh nghiệp vẫn sử dụng hóa đơn giấy hoặc tự in (nghị định số 59/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP) thì phải gửi thêm phụ lục Mẫu số 03 (nghị định số 119/2018/NĐ-CP) khi nộp tờ khai thuế GTGT về cơ quan Thuế trong trường hợp cơ quan Thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng HĐĐT có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy, tự in. Cơ quan thuế sẽ xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.
  1. Từ ngày 01/11/2020: 
  • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang HĐĐT, và bắt buộc sử dụng hoàn toàn HĐĐT(HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định)
  • Cũng từ ngày này Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

(Theo luật kế toán – thuế )