Luật 106/2016/QH13 – sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, Thuế TTDB và Quản lý thuế

Luật 106/2016/QH13 – sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, Thuế TTDB và Quản lý thuế

Luật sửa đổi, bổ sung 3 luật sau:

img-van-ban-phap-luat

– Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2013/QH13

– Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 70/2014/QH13

– Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13

– Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

– Khoản 4 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết: LL106_06042016QH.doc